Община Перник продава десет терена на територията на града, предназначени за ниско и средно застрояване. Общинските имоти ще бъдат предложени на търг, който ще се проведе на 06.10.2022 г. от 10:00ч. в Заседателната зала на 1-ви етаж на Община Перник. Документите за участие могат да бъдат подадени до 16:00 ч. на 05.10.2022 г. деловодството в сградата на администрацията.
Първият терен , който ще бъда предложен на търга представлява поземлен имот с идентификатор 55871.507.520, с площ 349 кв. м и гр.Перник, ул.“Съединение“. За него съгласно регулационния план на гр. Перник, кв.“Тева“ е отреден УПИ IX – 7038, кв.191. Начинът на трайно ползване е за ниско застрояване (до 10 м.), а началната тръжна цена в размер на размер на 13 883,88 лв. с ДДС.
Следващият терен, за който съгласно регулационния план на гр.Перник, кв.“Могиличе“ е отреден УПИ VII – 2109, кв.8120 е поземлен имот с идентификатор 55871.509., с площ 900 кв. м, намиращ се в гр. Перник, ул.“Света Петка“. Той е отреден да за паркинг, а началната му тръжна цена е в размер 63 720,00 лв. с ДДС.
На търга ще бъде представен и терен представляващ поземлен имот с идентификатор 55871.514.9679, с площ 1597 кв.м, с адрес в гр.Перник, за който съгласно регулационния план на гр.Перник, кв.“Изток“ е отреден УПИ I-9679 „За жилищно строителство и обслужващи дейности“, кв.266.Теренът е предназначен за средно застрояване (от 10 до 15 m). Той ще бъде предложен при начална тръжна цена в размер на 210 000.00 лв. с ДДС.
Вторият по големина имот е с идентификатор 55871.514.9680, с площ 2387 кв.м, находящ се в УПИ II-9680 „За жилищно строителство и обслужващи дейности“, кв.266.Той също е предназначен за средно застрояване (от 10 до 15 m). Имотът се продава при начална тръжна цена в размер на 314 400.00 лв. с ДДС.
Община Перник предлага за продажба и поземлен имот с идентификатор 55871.514.9681, с площ 1881 кв.м , намиращ се в гр. Перник, УПИ III-9681 „За жилищно строителство и обслужващи дейности“, кв.266.Имотът отново е предназначен за средно застрояване и ще бъде предложен при начална тръжна цена в размер на 246 000.00 лв. с ДДС.
За продажба на търга на 06.10.2022 г. ще бъде предложен и терен представляващ поземлен имот с идентификатор 55871.514.9682, с площ 2287 кв.м, предназначен за средно застрояване, За който съгласно регулационния план на гр.Перник, кв.“Изток“ е отреден УПИ V-9682 „За жилищно строителство и обслужващи дейности“, кв.266. Началната тръжна цена на имота е в размер на 300 000.00 лв. с ДДС.
Седмият терен, също е в кв. Изток, с идентификатор 55871.514.9683. Той е след най-големите предлагани на търга, с площ 2200 кв.м, също е предназначен за средно застрояване. Той се намира в парцел: VI-9683. За който съгласно регулационния план на гр.Перник, кв.“Изток“ е отреден УПИ VI-9683 „За жилищно строителство и обслужващи дейности“, кв.266. Началната му тръжна цена е 288 000.00 лв. с ДДС.
Следващият терен в кв. „Изток“ е с идентификатор 55871.514.9684., с площ 2191 кв.м. Теренът е предназначен за средно застрояване (от 10 до 15 m). За него съгласно регулационния план на гр.Перник, кв.“Изток“ е отреден УПИ VIII-9684 „За жилищно строителство и обслужващи дейности“, кв.266. Началната тръжна цена е в размер на 288 000.00 лв. с ДДС.
Деветият и най-голям терен представлява поземлен имот с идентификатор 55871.514.9685 е с площ 2502 кв.м и също е предназначен за средно застрояване. За него съгласно регулационния план на гр.Перник, кв.“Изток“ е отреден УПИ IX-9685 „За жилищно строителство и обслужващи дейности“, кв.266. Началната му тръжна цена е в размер на 324 000.00 лв. с ДДС.
Последният терен е с идентификатор 55871.514.9686. Той е с площ 1495 кв.м. и е предназначен за средно строителство. За него съгласно регулационния план на гр.Перник, кв.“Изток“ е отреден УПИ III-9686 „За жилищно строителство и обслужващи дейности“, кв.265. Теренът ще бъде предложен с начална цена от 193 200.00 лв. с ДДС.
Условия за участие в търга:
1. Заявление за участие по образец – приложено в тръжната документация, което се попълва от кандидата и се представя;
2. Декларации по образец – 2 бр. – приложени в тръжната документация, които се попълват от кандидата и се представят;
3. Копие от документ за регистрация (саморъчно заверено) или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице;
4. Документ за самоличност /саморъчно заверено копие на лична карта/, когато участника е физическо лице;
5. Когато се участва чрез пълномощник – нотариално заверено изрично пълномощно за участие в процедурата;
6. Документ за закупени тръжни книжа /оригинал/;
7. Документ за внесен депозит /оригинал/.
За всеки терен, за който се участва в търга, се закупува тръжна документация. Тръжната документация, съдържаща информация за терените и изискванията към кандидатите, се заплаща в касата на Община Перник, намираща се в сградата на Община Перник – Център за информационно и административно обслужване – партер, гише №8, за сумата от 50 лв., след което се получава в отдел “Общинска собственост, контрол търговия, транспорт и управление земеделие”, ет.9, стая №4.
Депозитна вноска в размер на 10 % от първоначално обявената цена се внася в ЦКБ АД – клон Перник по IBAN /сметка/ BG36CECB97903360879300, BIC /банков код/ CECBBGSF до 16:00 ч. на 05.10.2022 г.
Повече информация за условията за участие в търга може да бъде намерена тук: https://pernik.bg/…/09/Zap-za-targ-javen-2022-%D0%BC.10.pdf

Грабни сега удобно мъжко бельо от онлайн магазин Stasymo.
Станете почитатели на PKmig.com във Facebook