Стартира месец по безопасност на движението по пътищата под наслов „Аз съм тук! Пази живота!“. Кампанията се организира от Община Радомир, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, РУ–Радомир, Държавна агенция по безопасност на движение по пътищата и БЧК.

„Кампанията има няколко насоки, от една страна фокусираме вниманието на обществото по тази важна тема, от друга целим да образоваме, информираме и да проведем месец с ефективни дейности във всички училища на територията на Радомир. За първи път се включват толкова институции, които си подават ръка за партньорство и се надяваме да постигнем висока ефективност“, коментира кметът на общината Кирил Стоев.

„Основната цел на кампанията е да възпита социално-отговорна култура на поведение на пътя сред учениците като участници в движението. Тя играе важна роля в практическите умения, нравствените аспекти, формиращи се главно чрез подражание, личен опит, целенасочено обучение и тренировки. В програмата са включени учениците от 1 до 12 клас, като дейностите са съобразени с всяка една възрастова група“, сподели заместник – кметът и председател на МКБППМН Станислава Генадиева.

Обучението и възпитанието по безопасност на движение по пътищата в предучилищното и училищното образование е целенасочен, системен и непрекъснат процес за формиране на социални знания и умения, които са неделима част от цялостното образование и възпитание на личността. Формирането на защитни механизми при децата и учениците по отношение на безопасността на движението по пътищата е актуална тема в гражданското общество и важна задача на държавата, образователните институции и семейството.

Разбирането е, че детето е участник в движението от най-ранна детска възраст и като такъв следва да оформи представи, които да му позволяват да разпознава и разбира рисковете на пътя, така че да ги избягва.
Кампанията започна от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с обучение и практическа демонстрация по оказване на първа долекарска помощ за учениците от 6 и 7 клас.

Изготвената кампания е направена съобразно Общинска социално-превантивна програма на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Националната стратегия за БДП в Република България и плановете за действие към нея.

Качествени мъжки дрехи на достъпна цена от онлайн магазин Sybrelo си грабни сега.

Станете почитатели на PKmig.com във Facebook