Гражданите и предприятията могат да се освободят от плащане на част от такса битови отпадъци ако подадат декларация до отдел „Местни данъци и такси“.

Перник, Радомир, новини Перник, новини Радомир, такса битови отпадъци, освобождаване от такса, декларация за освобождаване боклук, подаване тбо, срок за подаване

Такса битови отпадъци представлява голям дял от местните данъци и такси, които се събират от общинската администрация. Предназначението й е да възстанови извършените от общината разходи за предоставяне на услугите, свързани със събирането и обезвреждането на отпадъци и поддръжка на чистотата в обществените площи.

Таксата се определя ежегодно в годишен размер с решение на Общински съвет.

Това е такса, която се заплаща за услугите по:
– събиране и извозване на отпадъците, освен ако имотът не се намира извън границите на организираното сметосъбиране и сметозивозване;
– обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения;
– поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.

При положение, че гражданин притежава имот или предприятие притежава жилищен имот, които няма да се ползват през цялата година, съществува възможност от пълно освобождаване от частта за сметосъбиране и сметоизвозване от такса битови отпадъци.

Необходимо е да бъде подадена декларация по образец до отдел „Местни данъци и такси“ в срок до 31.12. на предходната година и така тази част от ТБО няма да бъде дължима и събирана от общинската администрация.
Станете почитатели на PKmig.com във Facebook