Такса „Битови отпадъци“ в Община Перник за 2017 г. ще е без промяна. Това стана ясно днес по време на общественото обсъждане на план-сметката за събиране, извозване, обезвреждане в депа и други съоръжения на битовите отпадъци, за поддържане чистотата на териториите, предназначени за обществено ползване, както и размера на такса „битови отпадъци” за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2017 година.

Перник, новини Перник, такса отпадъци Перник, боклуци Перник, данъци Перник

На обсъждането присъстваха кметът д-р Вяра Церовска и четиримата заместник-кметове – Владислав Караилиев, Севделина Ковачева, Денислав Захариев и Йордан Павлов, председателят на Общинския съвет Иво Савов и неговите заместници Румяна Гьорева и Петър Първанов, директорът на Дирекция „Местни такси и приходи“ Ивета Боянова и общински съветници. За пореден път обществеността на Перник не прояви активност при обсъждането на план-сметката за сметосъбирането и сметоизвозването на битовите отпадъци, въпреки че тя касае всеки жител на общината.

В проекта за докладна записка на кмета Вяра Церовска се сочи, че за десетте месеца на тази година постъпленията от такса „битови отпадъци” в общинския бюджет са в размер на 6 174 423 лева, в т. ч. 937 009 лева от минали години. Очакванията са до края на декември 2016 година те да достигнат 1 100 000 лв.
Според отчета на тазгодишната план сметка, за осигуряване на дейностите по управление на битовите отпадъци са били предвидени разходи в размер на 8 485 376, а до края на октомври са изразходвани 6 174 423 лв.

В план-сметка за 2017 година, парите, които се предвижда да бъдат похарчени за чистота в общината са в размер на 7 870 950 лв. Сумата включва всички дейности. 2 757 500 лв. с ДДС са предназначени за събирането на битовите отпадъци и извозването им до депо идната година. 157 000 лв. с ДДС са заложени за закупуването на съдове за смет. 90 000 лева ще бъдат похарчени за изграждането на бетонови площадки за зелени отпадъци. За дейност „Услуги по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци за община Перник” се предвиждат разходи от 2,6 милиона лева, Тук, освен събирането и извозването на битови отпадъци, влизат и събирането на едрогабаритни отпадъци, събирането на сгурията от хилядите печки на твърдо гориво както от частните жилищни имоти, така и от някои фирмени.

2 705 000 лева с ДДС са заложени за проучването, проектирането и подготовката за изграждането на площадките за строителни и едрогабаритни отпадъци. 2 408 450 лева с ДДС са определени за зимното и лятното почистване в общината.
Общинската администрация предвижда и идната година да запази размера за такса „смет” – 2,25 промила. Тя предлага и фирмите да заплащат по 6,5 промила за сметосъбиране и сметоизвозване, като им се дава възможност да плащат налога според заявеното от тях количество битови отпадъци, съобразно вида и броя на съдовете за съхранение и честотата на извозване , както и чрез допускане на пряко договаряне за услугата по събиране и извозване на битовите отпадъци.
Съгл. Чл. 67 ал. 1 от ЗМДТ размерът на такса битови отпадъци се определя в левове според количеството на битовите отпадъци, но тази разпоредба не може да бъде приложена за Община Перник, заяви директорът на Отдел „Местни данъци и такси” Ивета Боянова.

По думите й:
„Все още няма приета методика за изчисление на такса смет.
-За да се определи такса смет според количеството на всеки ползвател, според обема на предоставяната услуга са необходими значителни инвестиции и разходи за закупуването на технически и измервателни средства, за чекирането на бобрите, за купуване на пликове, за човешки ресурс, за организиране и извършване на необходимия контрол. Това ще доведе до увеличаване на разходите за администриране на такса смет, което следва да бъде включено в цената на услугите за сметка на всеки ползвател.

-Община Перник не разполага с необходимите технически средства и човешки ресурс за индивидуалното измерване на количеството битови отпадъци на битови субекти

-Липсата на обективни критерии, по които да бъде определен точният размер на количеството отпадъци за отделните потребители на услугата

-Съдовете за битови отпадъци са поставени по схема на определени места за достъп, като същите обслужват район, достъпът до който е ограничен както по отношение на броя на лицата, така и по отношение на обема на изхвърлените отпадъци.

С оглед на гореизложеното не може да се установи количеството битови отпадъци по чл.67 ал.1 от ЗМДТ, поради което на основание на чл.чл.67 ал.2 от ЗМДТ размерът на такса смет за имотите в община Перник се определя пропорционално върху данъчната оценка“, обяви Ивета Боянова.

Законовите изисквания за своевременно огласяване, публичност и прозрачност са спазени – проектът за план-сметката за 2017 година е качен на страницата на общината в на 1-ви ноември. Тогава е публикувана и поканата за днешното обществено обсъждане. Така и граждани, и фирми имаха възможност да подадат предложения и възражения в деловодството на общинската администрация, но затова време не беше получено нито едно такова.
Станете почитатели на PKmig.com във Facebook