Нивото на доходите в област Перник е сравнително високо, което се дължи на всекидневната трудова миграция към столицата и на по-високия размер на средните пенсии в областта.

clusters1

Средната годишна брутна заплата на наетите лица в областта възлиза на 7063 лв. през 2014 г., което е 71,6% от средната за страната. В същото време заради интензивната всекидневна трудова миграция към столицата доходите на домакинствата са по-високи от средните за страната. Средногодишният доход на лице от домакинството през 2015 г. е 6093 лв., като по този показател Перник се нарежда на второ място след столицата. Тук роля играе и средният размер на пенсиите, доходите от които са с близо 40% по-високи от средните за страната.

Пазарът на труда постепенно се възстановява, въпреки че паралелно с повишаването на заетостта повече хора активно започват да търсят работа и се присъединяват към редиците на безработните.

През последните години е налице известен отлив на чуждестранни инвестиции, а усвояването на европейски средства е сравнително ниско.

Областта се характеризира с добро състояние на инфраструктурата и благоприятна данъчна среда, но в същото време изостава в други сфери, като прозрачността на местната администрация и разширяването на кадастралното покритие.

Перник е една от четирите области, в които лицата на 65 и повече години са 2 пъти повече от тези на възраст до 14 години включително.

Индикаторите за качеството и обхвата на образователната система са близки до средните за страната. Областта се характеризира с ограничена леглова база в болниците и недостатъчно лекари.

Престъпността е сравнително висока, а разкриваемостта – ниска. За сметка на това се забелязват признаци на повишаваща се ефективност в съдебната система.

Добрата оценка за качеството на околната среда е следствие най-вече от високата свързаност с ВиК и пречиствателни станции.

В областта на културата благоприятни тенденции се забелязват само по отношение на посещаемостта на местните музеи.

Информацията е от доклада „Регионални профили“ 2016 на Институт за пазарна икономика.
Станете почитатели на PKmig.com във Facebook